Informatie van uw huisartsenkring Aan- en afmelden  -  Bekijk online
LHV
Nieuwsbrief Achterstandsfonds Zuidoost Brabant
 
13 november 2018
Nieuwe achterstandspostcodegebieden vanaf 2019:
de gevolgen voor u en het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant
Herijking
Naar aanleiding van de herijking ingaande op 1 januari 2019 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering.  De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen het afgelopen jaar gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee het herijken van de achterstandspostcodes.
Hieronder kunt u lezen welke systematiek en criteria zijn gehanteerd, welke gevolgen dit heeft voor individuele huisartsen en achterstandsfondsen, in het bijzonder achterstandsfonds Zuidoost Brabant.

Systematiek
  • Het aantal achterstandspatiënten is uitgebreid naar 1,5 miljoen. De opslag op het inschrijftarief groeit mee met deze uitbreiding (totaal € 11,8 miljoen)
  • Door verfijning van de beschikbare data (CBS) is het mogelijk om achterstandspostcodes op postcodepositie 6 niveau vast te stellen
  • Het criterium omgevingsadressendichtheid wordt niet meer gebruikt

Gehanteerde criteria

  • Percentage inwoners met laag inkomen
  • Percentage niet-actieven
  • Percentage niet-Westerse allochtonen en MOE-landers (Midden- en Oost-Europeanen)

Gevolgen

Door de nieuwe systematiek zijn veel achterstandspostcodes niet langer geconcentreerd in steden, maar tevens verspreid over de regio. Bij de vorige herijking in 2012 waren er 42 gemeenten met achterstandspostcodes, nu zijn dat er 323. Voor Zuidoost Brabant betekent dat, dat naast postcodes in Eindhoven en Helmond ook in de volgende gemeenten er postcodes (wijken, straten) bij komen: Asten, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard en Veldhoven. (Zie overzicht van alle postcodes)

Gevolgen voor individuele huisartsen
Voor individuele huisartsen betekent dit dat u voor patiënten die ingeschreven zijn in uw praktijk en woonachtig op zo’n postcode een opslag op het inschrijftarief kunt declareren. Als het goed is integreert uw HIS deze gegevens automatisch.

Overgangsregeling voor huisartsenpraktijken
Huisartsenpraktijken die als gevolg van de herijking van de postcodelijst er sterk op achteruit gaan kunnen in aanmerking komen voor een overgangsregeling. Huisartsen kunnen zich melden bij de NZa via het algemene nummer of het algemene emailadres (088-7708770, info@nza.nl). De praktijk moet wel kunnen aantonen dat de herijking grote impact heeft op de bedrijfsvoering en dit niet op korte termijn kan worden omgebogen.  De overgangsregeling geldt voor één jaar.

Gevolgen voor Achterstandsfonds Zuidoost Brabant in 2019
Alle nieuwe postcodes (gemeenten) worden in 2019 ondergebracht bij de bestaande fondsen. Hiervoor worden de LHV kringregio’s gehanteerd. Dit is landelijk zo besloten. [1]
Voor de regio Zuidoost Brabant betekent dit dat niet alleen huisartsen uit Eindhoven en Helmond maar ook huisartsen uit de andere genoemde postcodegebieden een aanvraag kunnen doen voor subsidiëring van projecten of ideeën die bijdragen aan de -extra- ondersteuning van de huisartsen(zorg) in achterstandsgebieden. Binnenkort informeren wij u over de mogelijkheden en aanvraagprocedure. Mocht u nu al ideeën willen aandragen, dan horen (040-2310638) of lezen (m.vandoremalen@lhv.nl) we dat graag!

Vergoeding tolkentelefoon blijft van kracht
De regeling voor vergoeding tolkentelefoon (TVcN) zoals die in deze regio bestaat en gefinancierd wordt vanuit het Achterstandsfonds Zuidoost Brabant blijft in 2019 ongewijzigd van kracht.


 
 
 
 

[1] De komende maanden worden op landelijk niveau gebruikt om met de achterstandsfondsen en stakeholders tot een nieuw voorstel voor de organisatie van de fondsen te komen.  Hiertoe is aan LHV en ZN gevraagd om in samenwerking met de fondsen een update van het beleidskader door te voeren. Dit oude beleidskader dateert uit 1996 en biedt onvoldoende antwoord op de vraag hoe de fondsen kunnen worden ingedeeld. Daarnaast is er onduidelijkheid of de criteria in de toekenning van projecten nog dezelfde actualiteit hebben als 20 jaar geleden.
LHV-Huisartsenkring Zuidoost-Brabant
040 - 23 10 638  |  huisartsenkringzob@lhv.nl  |  zuidoostbrabant.lhv.nl
Twitter Youtube
Lidnummer: K0007, u ontvangt deze email op m.vandoremalen@lhv.nl